رویدادهای تجاری

در طول سال تعداد زیادی نمایشگاه، جشنواره، کنفرانس، همایش و سمینار عمومی و تخصصی برگزار می‌شود. حضور در هر رویداد تجاری، نیازمند طراحی و اجرای یک فرآیند پیچیده و چندوجهی است تا این حضور بر اعتبار برند بیفزاید و هم مقرون به صرفه باشد.

مشاوره / سفارش